สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ต่อผู้ป่วยนอกที่รับการรักษา
จำแนกรายวันพบผู้ป่วยเปรียบเทียบ ปี 2561 2562 กับปีปัจจุบัน (2563)